Norsk Retrieverklubb

Labrador retriever

Instrukser raseråd

Instruks for Norsk Retrieverklubbs Raseråd
Norsk Retrieverklubbs styre ønsker gjennom denne instruksen å bidra til å øke kompetansen
om retrieverrasene, om rasenes helse og utvikling, og å være en kompetent faginstans.
Klubben har ett raseråd for hver enkelt rase.
1. Oppnevning.
Styret i Norsk Retrieverklubb oppnevner hvert år raseråd for hver av de seks
retrieverrasene. Rådet skal bestå av tre medlemmer som til sammen har stor kompetanse
på rasen.
2. Konstituering og funksjonsdyktighet
Rådet konstituerer seg selv. Et medlem fungerer som leder og er ansvarlig for
innkalling til møtene. Et medlem fungerer som rådets web-ansvarlig (se instruks for web-
ansvarlig). Det føresprotokoll over behandlede saker. Kopi av protokoll skal fortløpende
sendes til rådets medlemmer, NRK v/kontoret og styrets kontaktperson.
Leder er ansvarlig for vedtatt budsjett og oppfølging av dette. Rådet er ansvarlig for
arkivering av materiell og korrespondanse.
På første møte skal medlemmene gjøres kjent med taushetsplikten, jfr. lovenes § 24.
Alle opplysninger skal behandles med varsomhet. Raserådet kan kun lagre og/eller utlevere
opplysninger om hunder, hvor eier eller oppdretter skriftlig har bekreftet opplysningene.
Rådet skal føre liste over utstyr, bøker, tidsskrifter og annet materiell som er i rådets
eie. Listen skal oppdateres årlig og kopi sendes kontoret. Ved årsskifte skal den
som går ut av rådet uoppfordret overlevere rådets materiell til leder i rådet, eller til
kontoret så snart som mulig. Med materiell menes all korrespondanse og tilsendt
informasjon av betydning for raserådets arbeid.
3. Raserådets arbeidsfelt

 • Rådet er styrets arbeidsorgan i rase- og avlsspørsmål.
 • Raserådet er kun et rådgivende organ i rase- og avlsspørsmål og skal kun veilede i
  spørsmål om avl på hunder som er registrert i Norsk Kennel Klub eller register
  godkjent av denne. Ansvaret for avlen hviler på oppdretter og hannhundeier.
 • Rådet skal drive en kontinuerlig kontroll og evaluering av retrieverklubbens
  valpeformidling.
 • Rådet skal gi informasjon om rasen, og bidra til økt kompetanse blant oppdrettere og
  eiere.