Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Endringer i regler for registrering av retriever

Viser til deres søknad av 19.6.2017, vedrørende endrede regler for registrering av flat coated retriever, golden retriever, nova scotia duck tolling retriever og labrador retriever.
Saken ble behandlet på Sunnhetsutvalgets møte 8.11.2017. Sunnhetsutvalget fattet følgende vedtak:

Sak 6 Endringer for registrering av retriever

Vedtak:

 1. Vedtak angående HD- og AD-status på labrador retriever, flat coated retriever, golden retriever og nova scotia duck tolling retriever: SUs tolkning er at det å bruke hunder med HD E og AD 3 i avl er i strid med NKK etiske grunnregler for avl og oppdrett. SU ser imidlertid at det er behov for et klarere regelverk, og anmoder derfor HS om å presisere HS-vedtak 120/04 slik at det klart framkommer at det er forbudt å avle på hunder med HD E eller AD 3. Indeks (avlsverdi) er det beste verktøyet i avlsarbeid mot sykdommer med arvelig bakgrunn men moderat arvbarhet. NKK har lagt mye ressurser ned i å kvalitetssikre beregningen av HD-indeks. SU vil derfor på det sterkeste anbefale klubbene å bruke HD-indeksen i avlsarbeidet, framfor å basere anbefalinger og/eller regler på hundens eget røntgenresultat. På dette grunnlag avslås søknaden inntil videre
 2. Vedtak angående minimumsalder for avl på flat coated retriever tispe: Sunnhetsutvalget vedtok å avslå søknad om nedre aldergrense på 2 år for første kull på tisper av rasen flat coated retriever. Avslaget begrunnes med at nedre aldergrense for første kull på tisper er felles for alle raser, jf. NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett punkt 7, første kulepunkt: «Tispen skal være minimum 18 mnd. på paringstidspunktet. Dersom raseklubben anbefaler at tispen bør være eldre enn 18 mnd. ved første paring, bør dette overholdes». Dersom reglene skal endres bør de endres for samtlige raser samtidig. Sunnhetsutvalget kan ikke se at det er noe som skulle tilsi at flat coated retriever er mindre moden ved 18 måneders alder enn andre raser.
 3. Vedtak om antallsbegrensning hos nova scotia duck tolling retriever: Det innføres en øvre antallsgrense på 45 avkom registrert etter samme hund for rasen nova scotia duck tolling retriever. Etter at øvre grense er nådd, vil ikke flere norskfødte avkom etter hunden bli registrert. Importerte hunder som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte.
  Det gis mulighet for å søke om dispensasjon for ytterligere bruk av hunden. En nøye begrunnet søknad, som også inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK. En uttalelse fra raseklubben innhentes før vedtak fattes, og kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.
  Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at øvre grense for maksimalt antall avkom er nådd.
  Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.01.2018
  Antallsgrensen kan justeres/fjernes tidligst 3 år etter at den ble innført, og kun etter godkjenning fra klubbens generalforsamling/årsmøte og søknad fra klubbens styre.
 4. Vedtak om godkjent kennelnavn for oppdrettere som har mer enn to kull: Sunnhetsutvalget vedtok at søknad om krav til «godkjent kennel» (kennelnavn) for oppdrettere som har mer enn to kull av rasen nova scotia duck tolling retriever, ikke kan realitetsbehandles av utvalget. SU ser ikke at det er noen helsekrav knyttet til det å inneha et kennelnavn, og søknaden faller derfor utenfor SUs mandat. I tillegg vil den være i strid med pkt. 6.1.8 i registreringsreglene, som sier at det ikke er krav om kennelnavn for å registrere valper. Dersom pkt. 6.1.8 skal endres, må det endres for samtlige raser.

Sunnhetsutvalget la i sin behandling av saken om krav til HD- og AD-resultater, avgjørende betydning på at dagens regelverk er dekkende. Dette ser man også av statistikken, ettersom så godt som ingen kull fødes etter foreldre med middels eller sterk grad HD, eller sterk grad AD. For at dette skal fremgå enda tydeligere anmoder imidlertid Sunnhetsutvalget Hovedstyret om å presisere HS-vedtak 120/04, slik at det klart fremkommer at det er forbudt å avle på hunder med sterk grad HD eller AD.

Videre la Sunnhetsutvalget vekt på at avlsarbeidet i så stor grad som mulig bør være indeksbasert (jf. NKKs avlsstrategi). Evt. krav bør derfor baseres på indeks fremfor hundens eget røntgenresultat. Indeksen har gjennomgått en omfattende kvalitetssikring det siste året, og vil relanseres innen kort tid.
Sunnhetsutvalget avslo søknad om en minimumsalder på 2 år for første kull for tisper av rasen flat coated retriever, ettersom de ikke anser denne rasen som spesielt umoden ved 18 måneders alder sammenlignet med andre raser. Dersom reglene skal endres bør det gjøres samtidig for samtlige raser. Dersom det skal lages spesialregler for nedre alder ved første kull hos enkeltraser, bør det være spesielle forhold ved rasen som ligger til grunn for avgjørelsen.

Sunnhetsutvalget var utelukkende positive til å innføre en antallsbegrensning på avkom etter samme hund for rasen nova scotia duck tolling retriever. En slik restriksjon vil derfor være gjeldende fra 1.1.2018. Vi ber om at dere gjør dette kjent for oppdretterne i god tid før regelen trer i kraft.

Sunnhetsutvalget avviste saken om krav til kennelnavn for registrering av mer enn to kull for rasen nova scotia duck tolling retriever, ettersom det ikke er helsekrav knyttet til det å ha kennelnavn som ikke også gjelder for alle andre som registrerer valper i NKK. Saken faller dermed utenfor Sunnhetsutvalgets mandat.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom noe er uklart.

Med vennlig hilsen
for Norsk Kennel Klub
Kim Bellamy
Veterinær