Norsk Retrieverklubb

Agder

Ekstraordinært årsmøte

Oppdatert:

Da har vi fått anledning til å gjennomføre valg ved forhåndsstemming. Det vil si at informasjon er sendt alle via epost og noen via brev.

Skriv ut valgseddel, kryss av for de som du ønsker å gi stemme, legg stemmeseddel i egen konvolutt som du så setter navnet ditt på og legg deretter dette i en ny konvolutt som så sendes til: Norsk Retrieverklubb, c/o Geir-Olav Andresen, Sletteheia 92, 4842 Arendal.

Stemmesedlene overleveres så til tellekorpset.

MERK: Konvolutten MÅ VÆRE poststemplet senest 6. april 2020.

 

Med bakgrunn i situasjonen med Corona-viruset er kveldens årsmøte avlyst. Det er allikevel ønskelig å gjennomføre valget som skulle vært som gjennomført. Det er ønskelig fra styrets side å gjennomføre valget via forhåndsstemmer. Informasjonsbrev og stemmeseddel sendes derfor ut via epost til de medlemmene som har epost og p.r. brev til de som ikke har epost.

Hei til dere alle som ikke har avholdt årsmøter.

 Vi har nå fått godkjenning fra NKK om at valg av nytt styre kan gjennomføres under disse forutsetninger.

 – Avdelingens medlemmer varsles skriftlig om at årsmøte ikke avholdes i ordinær forstand, men ønskes avholdt med valg av personer ved bruk av forhåndsstemmer. 

– Medlemmer gis 1 ukes frist til å komme med innsigelser. Ved 2/3 flertall av mottatte svar – kan personvalget gjennomføres ved bruk av forhåndsstemmer. Blanke stemmer/ikke mottatt respons skal ikke medregnes.

– Avdelingen forespør et tellekorps på min 3. personer og opplyser om disse i samme brev, samt adresse for innsendelse av forhåndsstemmer. Det  opplyses om frist for innsendelse av forhåndsstemmer.

– Stemmesedler legges ved informasjonsbrevet. 

– Valgkomiteens innstilling legges ved brevet. 

– Avdelingens hjemmeside informerer om utsendt brev. 

Tellekorpset kontrollerer stemmer opp mot lovene. Samtlige stemmer lagres slik at de kan fremlegges ved neste ordinære årsmøte.

– Mottaker av forhåndsstemmene må selvfølgelig kontrollere at innsender er medlem.

 Vi minner om at flertallsbestemmelsene gjelder som normalt, jf. § 3-1. For å bli valgt kreves 50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke.

 Det er selvfølgelig også mulighet til å utsette eller avlyse årsmøtet, som dere har fått beskjed om tidligere.

  

Norsk Retrieverklubb

Bente Fjeldsæter

Kontorleder