Norsk Retrieverklubb

Helseundersøkelsen for Flat Coated Retriever 2023

Helse- og atferdsundersøkelsen for flat coated retriever 2023 er nå ferdig.

Denne rapporten er en kombinasjon av litt tekst og en del tabeller/diagrammer over forekomster av ulike sykdommer og atferds-egenskaper.

Det er hovedfokus på viktige/hyppig registrerte anmerkninger. Hvis en egenskap ikke er nevnt, vil det bety at det ikke er noen registreringer, eller at antallet registreringer er så lavt at en nærmest kan se bort fra forekomsten av den aktuelle “anmerkningen”.

Helseundersøkelsen i sin helhet

Helseundersøkelsen flat coated 2023_rapport 20230811

 

 

 

Presentasjon av resultater

Resultatene er noen ganger oppgitt som prosenter og noen ganger som et antall. Besvarelser som er angitt i prosenter kan noen ganger gi et ganske grovt bilde. Spesielt vil det i undergrupper med lave tall kunne gi et feil inntrykk. Det kan f.eks. vise seg som veldig høye prosenter f.eks. «100%», men som faktisk bare består av en hund eller to- hvis det blir regnet ut ifra forekomsten av et spesielt symptom. Det kan eksempelvis være at 2 hunder hadde albuledds-dysplasi og begge haltet (=100%). Det er åpenbart at slike prosenter blir svært usikre når tallene er lave. I slike tilfeller er det bedre å bruke de reelle tallene. Det er derfor spesielt viktig at en ser prosenter i sammenheng med antall hunder i gruppen som en uttaler seg om.

Ofte er det et hovedspørsmål (f.eks. om en hund har hatt en sykdom/sykdomsgruppe) og noen underspørsmål som er ment å spesifisere for de som har svart ja på hovedspørsmålet. I noen tilfeller vil ikke tallene stemme helt mellom totalantallet «ja» i hovedspørsmål og underspørsmål. Det kan skyldes at noen som har svart «nei» på et hovedspørsmål –likevel har svart på spesifiseringen i underspørsmålet. Likeledes kan antall anmerkninger i noen tabeller være høyere enn sumtallet under tabellen, særlig når det er mulig å krysse av på flere ting for samme hund. Et tenkt eksempel vises under

 

Sykdom    Antall
Hosting    3
Nysing     4
N (sum)   6

I dette eksempelet er det gitt anmerkning på 6 hunder; 3 hunder med hoste og 4 hunder med nysing.
Siden det totalt sett er 7 anmerkninger på 6 hunder, betyr det at en hund har hatt anmerkning på både hosting og nysing.

 

Undersøkelsen er en oppsummering av eiernes besvarelser og gir forhåpentligvis et godt uttrykk for den reelle situasjonen i rasen. Vanligvis er det ingen grunn til å tro noe annet. Det går imidlertid 2 fram noen steder at alle ikke har svart på alle spørsmål. Årsaken til dette er uklart, man kan skyldes at en ikke finner et alternativ som passer.

 

Antall svar og «svarprosent»

I undersøkelsen kom det inn 957 besvarelser, inklusive noen få ufullstendige. Alle har ikke svart på alle spørsmål. Antallet svar varierer derfor fra enkeltspørsmål til enkeltspørsmål, slik at summen av de enkelte svaralternativer ofte ikke vil summere seg til 957.

 

Husk at det er hovedtrender vi ser etter for å få et inntrykk av hva som er vanlig på rasen. Flat coated er en relativt liten rase i Norge og noen få observasjoner kan gjøre stor innflytelse på en prosentberegning. Det vil derfor noen ganger, særlig for små tall, bli gitt faktiske antall registreringer fordi et prosenttall kan gi et feil inntrykk.

Fordi det ikke finnes noen offisiell registrering av dødsdato for norske hunder, er det ikke mulig å vite hvor mange levende hunder vi har for hver rase. Det er derfor vanskelig å få et godt bilde på svarprosenten på en undersøkelse som dette, fordi en ikke vet hvor mange som faktisk kunne ha svart. Likeledes er det svart på noen avdøde hunder for å få dødsårsaker.

 

Fra 2013-2022

(siste 10 år) ble det registrert ~4087 Flat coated retriever i NKK. Prosent svar i forhold til registreringstallene siste 10 år, er ~23% (957/4087). Dette er noe lavere enn ved forrige
undersøkelse (25%).

 

Dødsårsaker
For å få et bilde på dødsårsaker har det vært nødvendig at noen svarer på helse også på døde hunder.
Det ble gitt opplysninger om 197 døde hunder. Dette er en del lavere enn i forrige undersøkelse (285), men bør likevel gi et godt inntrykk av de viktigste dødsårsakene.

 

«Temperaturmåling»
Helseundersøkelsen er ment å gi en indikasjon på forekomsten av ulike sykdommer og atferds-utfordringer og vil sammen med andre kilder/rasekunnskap gi raseklubben en
god oversikt over situasjonen.

Oslo 11.8.2023
Frode Lingaas