Norsk Retrieverklubb

Høring avlsprogrammer

Hovedstyret i NKK sender forslag til form for avlsprogrammene, samt prosess for utarbeidelse av første versjon og videre revisjon og håndtering i organisasjonen, på høring til raseklubber og forbund.

Bakgrunn:

Mattilsynet har utarbeidet et utkast til en ny forskrift om avl av hund. Det er sannsynlig at den nye forskriften vil pålegge NKK å utarbeide avlsprogrammer for samtlige raser vi registrerer.
I utkastet til forskrift fremkommer det blant annet at:

– NKK defineres som en avlsorganisasjon
– Hunder skal ikke brukes i avl uten å være registrert hos en avlsorganisasjon
– Avlsorganisasjoner skal sikre at det finnes avlsprogram for alle hunder de har ansvar for
– Avlsprogrammene skal sikre at hunder ikke brukes i avl dersom de har arvelige egenskaper som kan påføre avkommet unødvendige belastninger

Om forslaget:

I det vedlagte høringsnotatet skisseres et forslag til avlsprogrammenes form og oppbygging, hvordan man ser for seg at prosessen med å utarbeide første versjon av avlsprogrammene skal foregå, samt videre prosess og formell håndtering i organisasjonen.

Blant annet foreslås det at:

– Avlsreglene som i dag er fordelt på flere nivåer samles i ett regelverk (Avlsprogram)
– Utarbeidelse av avlsprogrammene blir en todelt prosess: én prosess for å sammenfatte første versjon av avlsprogrammene, og en annen prosess for videre revisjon og oppfølging.
Under utarbeidelsen av forslaget har det blitt lagt vekt på at:
– Utarbeidelsen av avlsprogrammene skal være systematisk og forutsigbar.
– Avlsprogrammene i all hovedsak skal baseres på regler og retningslinjer som allerede er vedtatt av raseklubber og forbund
– Avlsprogrammene skal sikre sunn avl

Hvordan gi innspill til høringen:

Hvis dere har innspill til høringen kan det sendes til post@retrieverklubben.no

Høringsfristen er 31.januar 2023.

Under finner dere høringsnotatet og spørsmålene som skal besvares