Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Informasjon om ettersøk hund

Denne informasjon ble sendt ut fra NKK til NKK’s ettersøksdommerer den 8.12.2020.

Ber klubbene spesielt merke seg pkt. vedr. Fordele dommere og terreng.

Informasjonen er også relevant for alle som har ettersøkshunder eller driver med sporaktiviteter.

Kompetansegtruppen (KG) for ettersøk ønsker å presisere /minne om følgende:

Gebyr

Fra 1.1 2021 vil gebyr for godkjenning av ettersøkshund, koste 400.

Vedlagt oppdatert skjema «Registreringsskjema for godkjenning av ettersøkshund» som gjelder fra 1.1. 2021.
Det vil også bli lagt ut på denne siden: https://www.nkk.no/ettersokshund/category1084.html

Prøveprogrammet

Flere arrangører gir dommere tilgang til registreringsprogrammet på/for blod- og ferskspor. Dette er ikke tillatt. Det er kun prøveleder som skal ha tilgang til prøvesystemet.

Regelverket

Fordele dommere og terreng

Det har kommet flere henvendelser vedr. prøvedeltakere som tar direkte kontakt med dommer. Her må både dommer og prøvearrangør følge regelverket.

Det er prøveledelsen som fordeler dommere.
Se pkt. 1.3.2 Fordele dommere og terreng i regelverket
«Dommerfordeling, terrengfordeling og startrekkefølge. Prøveledelsen fordeler dommere og terreng. Arrangøren kan forhånds trekke hundenes startrekkefølge.
Dommer og sporlegger kan trekkes på stedet».

Forutsetning og legging av spor- Spørsmål om oppspark

Flere sporlegger/dommere har satt spørsmålstegn ved om det skal være oppspark.
Det står i regleverket pkt. 5.2. at oppspark og fluktretning er kjent og skal angis med merkebånd. På skadestedet skal det kunne anvises blod».

Dvs oppspark er kjent, det må da være et oppspark.
Ingen tvil om det i det nye regelverket. Det har vært mye diskusjoner om dette punktet, derfor er det tatt inn i regelverket gjeldende fra 2020.

Premiegrad

På prøver i regi av NKKs medlemsklubber, skal det skrives premiegrad på blodspor og poeng på ferskspor.
Ser at endel at våre dommere skriver kun bestått eller ikke bestått.

Slippe lina under prøving av hund

Det er viktig at fører har kontroll på hunden. Enda viktigere når det er båndtvang.
Det er tillatt å slippe lina i en kort stund når hundefører må gå rundt et hinder som f.eks. kjerr og kratt når hunden går igjennom.
Det er ingen grunn til diskvalifikasjon eller «straff» på noen måte ( nedsetting av poeng/premie).
Det står ingen steder i regelverket at en må holde 100%  fysisk i lina.

Blodpulver

Det er ikke tillatt å bruke blodpulver når man skal legge spor på prøvene.

Det står klart i regelverket 5.2 at det skal brukes blod.

Dommermøte

KGE vedtok at dommermøte skal avholdes på bevegelige prøver, for å sikre kvalitet på bedømming.
I deler av landet er det store avstander mellom dommere, og  da kan ha møter på Teams for å gå igjennom kritikkene.

Sporslutt.

Det er et pluss om hunden markerer sporslutt, men om den ikke gjør det er dette ingen grunn til å gi hunden disk.

Uregistrerte hunder

Hunder som ikke har reg.nr, trenger ikke å NOX registreres om de kun skal gå prøver for å bli godkjent ettersøkshund.

Miljødirektoratet krever kun at hundene er id merket med chip.

Påmelding:

Denne avgiften skal dekke alle utgifter klubben har inkludert dommer.
Prøvedeltaker har ikke anledning til å melde opp prøve direkte til dommer og det skal ikke betales noe til dommer ved oppmøte. Dommer skal få oppgjør av arrangør i etterkant av prøven.

Alle skal meldes på via webpåmelding, slik at prøvene fordeles/trekkes av prøveleder som deretter tildeler dommer til hvert spor.

Programmet er tilrettelagt, slik at alle kan melde seg på via web også hunder som kun har ID nr,

Resultater:

NKK oppmerksom på at om man dømmer NJFF sine godkjenningsprøver, vil ingen av disse resultatene ligge ute på Dog Web.

NJFF dommere

Det vises til avtale mellom NKK og NJFF når det gjelder ettersøk. Dommere  som er utdannet i NJFF, kan kun dømme AK spor.
Skal NJFF dommere brukes, må de legges inn som gjestedommer i blod- og fersksporprogrammet, før de skal dømme.

Startende hunder:

Dommer skal scanne/sjekke ID nr på alle hunder, før de starter å gå spor.

Utenlandsk hund

Utenlandsk hund kan ikke bli godkjente ettersøkshund.
Årsaken til dette er at Miljødirektoratet har valgt å følge Dyre Ids regelverk som kun tillater å legge inn ID nr. på hunder hvor eier har norsk adresse.

Sporlegger kurs

Man kan nå finne sporlegger kurs inne på Studieforbundets sider.
Se link: https://www.naturogmiljo.no/

Smitteverns regler

KG ettersøk minner at smittevernreglene vedr. korona må følges både nasjonalt og regionalt, da disse stadig er i endring.
Dette gjelder særlig på samla prøver.

Dommermøter anbefales å bli holdt elektronisk for eksempel  via Teams eller Zoom.