Norsk Retrieverklubb

Nytt Jaktregelverk fra 01.01.2024

Nytt regelverk for jaktprøver for Retrievere er nå vedtatt av NKK.

Regelverket er gyldig fra 01.01.2024, og låst for redigering til 31.12.2028. Det er publisert på NKK sine sider HER

SJK har oppsummert de viktigste endringene under:

Kapittel 1. Formålet med jaktprøvene er tatt inn igjen i regelverket:
«Jaktprøver for retrievere skal danne grunnlag for vurdering av retrieverens opprinnelige egenskaper som apporterende fuglehund. Prøvene skal fremme bruk av retrievere for human jaktutøvelse og bidra til et avlsutvalg som kan sikre rasens egenskaper for fremtiden.»

Kapittel 2.1.2 og 8.2 Søknad om å avholde prøve:
Det må ikke lengre søkes om begrenset deltakelse.
Avsnittet «Det er i særlige tilfeller anledning til å begrense antall deltagere i utlysningen av prøven. Dette skal begrunnes i søknaden.» er fjernet.

Kapittel 2.1.5 Overtegning
Feil referanse til pkt 8.4
Disp i forbindelse med overtegning og fortrinnsrett på prøver er dessverre ikke godkjent i det nye regelverket. NRK vil søke om forlengelse av disp frå 2023.

Nytt kapittel 7 i fellesbestemmelsene – Instruks for prøveleder

 

Kapittel 8 Generelle bestemmelser for jaktprøver for retrievere

Nye premiegrader
Premiegradene 1., 2. og 3. og 0.premie endres til hhv. Excellent, Very Good, Good og Not sufficient for B-prøver, TJP, WT og A-prøver.

Kapittel 8.6 Særskilt vedrørende endring av premiegrader
Premiegrader gitt etter tidligere gjeldende regelverk vurderes som følger:

1.premier i Norge tilsvarer Excellent. (EX)
2. premier tilsvarer Very Good (VG)
3. premie tilsvarer Good. (G)
0. Premie tilsvarer Not Sufficient (NS)

Merk: Om nødvendige endringer i DogWeb ikke er på plass innen dette regelverket trer i kraft, vil premiegrader overgangsperioden måtte registreres i DogWeb Arra etter utgående definisjon.

Kapittel 9. Kvalifiseringsprøven
Kvalifiseringsprøven defineres som en bevegelig prøve.

Kapittel 10.3 Klasseinndeling på B-prøve.
Spesifisering: Tilsvarende premiering fra egenskapsbedømming i de øvrige nordiske land, kvalifiserer for start på lik linje med premiering fra B-prøve i Norge.

Kapittel 10.4.2. Regler for B-prøve, åpen klasse
Anbefaling om vannarbeid i AK er noe mer spesifisert – fra «Apportering skal så langt det lar seg gjøre også gis i våtmark/vann» til «Apportering skal gis i våtmark/vann når våtmark/vann er tilgjengelig i prøveterrenget». 

Kapittel 11.1 WT og Mock Trial.
Presiseringer og alternativ poengivning for Mock Trial

For å klargjøre forskjellen mellom de to prøveformene, endres WT Mock Trial til Mock Trial. I tillegg presiseres det at WT er en konkurranseform med like oppgaver, mens oppgavene på en Mock Trial ikke er like. Minimum poengsum for å fortsette i konkurransen endres fra 11 til 13. Dette samsvarer med at én grov feil maks gir 12 poeng. Det åpnes for at Mock Trial kan bedømmes som en A-prøve.

Kapittel 11.4.3 Regler for Working Test (WT)
Endring på grensen for bestått WT i AK/EK økes fra 60% til 65%.

Kapittel 11.4.3 Regler for Working Test (WT)
Endringer av kriterier for Cert på WT – I dag: 70% av oppnåelig poengsum og 10 deltakere i klassen. Nytt forslag: 85% av oppnåelig poengsum, 6 deltakere i klassen og at klassen dømmes av minst to dommere. Certet kan gis til nr. 2 hvis nr.1 er fullcertet og nr. 2 har oppnådd Excellent.

Kapittel 11.4.3 Reglene om plassering i WT i eliteklasse
Presisering: Ved poenglikhet i Eliteklassen på en av de 3 første plassene gjennomføres «run off» (en ekstra apport/oppgave som ikke påvirker oppnådd poengsum), for å rangere nr. 1, 2 og 3. Forøvrig ved poenglikhet gis det fortrinn til den hunden med høyeste poengsum på en post.

Bruk av vilt og dummy
Bruk av vilt er fjernet fra alle B-prøver, Tollingjaktprøver, samt Mesterskapshelgen (finaler).

Dette medfører justeringer av tekst i flere avsnitt, samt oppdatert punkt om type dummy som skal benyttes i alle klasser på B-prøver, Tollingjaktprøver, WT og Mesterskapshelg (finaler): Det skal benyttes standard 500 grams dummy i alle klasser. Tofarget, grønn/hvit, 500g dummy kan benyttes til markeringer.

15.1   Beskrivelse av gjennomføring av mesterskapshelgen
Mesterskapet for EK skal gjennomføres over 2 dager, med grunnomgang på dag 1. og finaler på dag 2. For BK kan mesterskapet gjennomføres over 2 dager, alternativt kan det gjennomføres med grunnomgang og finale på samme dag.

Det er mulig å arrangere mesterskapene på forskjellige helger.

NRKs hovedstyre kan gjøre unntak for Norsk Retrievermesterskap i jakt

Nytt kapittel 17 – Regler for praktisk Tollingjaktprøve

Nytt kapittel 20 – Regler for utdanning og videreutdanning av dommere til TJP

Kapittel 18 – Justeringer i utdanningsreglene for jaktprøvedommere:
Kravet om NKK trinn I for kvalifiseringsprøvedommerne er fjernet.

Alle nye dommere autoriseres først for BK. De må dømme minimum 50 hunder i minimum ett år. Deretter får de automatisk autorisasjon til også å dømme AK. De må dømme minimum 50 hunder i AK og ha vært autorisert dommer i minimum tre år før det kan søkes DK om elevstatus for EK.

Det presiseres at dommer må være autorisert for EK for å kunne ha elev/aspirant

Dommeren har fått et tydeligere mandat overfor elevens arbeid: «Dommeren skal anbefale at ytterligere elevarbeid gjøres i klassen dersom elev ikke viser tilstrekkelig modenhet og forståelse for regelverket». I dag står det: «Dommeren kan anbefale at ytterligere elevarbeid gjøres i klassen».

Gyldighetsperiode for godkjent regelverk
Gyldig frå 01.01.2024 – Låst til 31.12.2028
Gyldighetsperiode er økt fra 3 til 5 år, begrunnet med økt mengde med regelverk og at revideringene som oftest krever IT-endringer. Så det er gjort med hensyn til kapasitet og økonomi/budsjettering hos NKK, NRK har ikke hatt innflytelse på dette.

MERK:

NRK har hatt disp i forbindelse med overtegning og fortrinnsrett på prøver. Dette ble ikke godkjent av NKK ved behandling av det nye regelverket. SJK vil derfor søke NKK om forlengelse av disp for punktene under:

  • Jaktprøvedommere skal ha fortrinnsrett ved overtallighet (inntil tre prøver innenfor en 12 måneders periode)
  • Prøveledere skal ha fortrinnsrett ved overtallighet (en prøve innenfor en 12 måneders periode)
  • De som ikke har fått starte på dag 1, ha fortrinn på dag 2 på dobbeltprøver.
  • Hunder på BK-prøve som ikke har oppnådd Excellent
  • Hunder som står for championat, skal prioriteres på praktisk prøve og A-prøve
  • På dobbeltprøver skal de som ikke har fått starte på dag 1, ha fortrinn på dag 2

NKK jobber med å få på plass nødvendige endringer i dogweb. SJK følger opp med NKK, og vil informere så snart vi får oppdateringer på status.

For premiegrader må disse registreres i DogWeb Arra etter utgående definisjon frem til nødvendige oppdateringer er gjort. Ref. punkt 8.6 over.

Hilsen
SJK