Norsk Retrieverklubb

Kongsvinger og omegn

SMITTEVERNSEGLER

Norsk retrieverklubbs retningslinjer til arrangører for prøver og aktiviteter under koronapandemien.

Vi viser til NKKs «Veiledning til arrangører for prøver og aktiviteter under korona- pandemien i henhold til gjeldende smittevernregler» publisert 29. april 2020. https://www.nkk.no/klubber-og-forbund-informasjon/hundeaktiviteter-med-inntil-50-personer-mulig-fra-og-med-7-mai-article172415-1373.html

I det følgende gis retningslinjer til avdelinger og raseråd for prøver og aktiviteter under koronaepidemien.

Dette dokumentet vil bli oppdatert fortløpende ved nye retningslinjer fra myndighetene og NKK.

 

1.1        Sammendrag

 • Offentlige arrangementer med inntil 50 personer, med minimum 1 meter avstand, tillates fra 7. mai. Ref. Regjeringens pressekonferanse 30. april og 7. mai.
 • Prøver: NKK representant og Prøveleder er ansvarlig for at smittevernreglene følges.
 • For andre arrangementer utpekes en ansvarlig for at smittevernreglene følges.
 • Treninger og private sammenkomster med inntil 20 personer, med minimum 1 meter avstand tillates, ref. Regjeringens pressekonferanse 7. mai.
 • Særlige smitteverntiltak ved bruk av dummy/vilt og våpen/radio (felles utstyr, se kap 1.5).
 • Mulighet for å søke om nye prøver fortløpende.
 • Tiltak for håndhygiene skal være tilgjengelig for deltakere, dommer og medhjelpere på oppmøteplasser og i felt (håndsprit).
 • Det oppfordres til regional deltagelse for å hindre unødvendige fritidsreiser.
 • Arrangør skal føre oversikt over alle personer som er til stede på prøven. Denne oppgaven knyttes til at det skal være mulig å enkelt gjøre en smittesporing i ettertid.
 • Kun norske deltakere og dommere.

Les mer om tiltakene i kapitlene under.

 

1.2        Tillatte prøveformer og aktiviteter

 1. Offentlige arrangementer med ansvarlig arrangør tillates med inntil 50 personer, med minimum 1 m avstand.
 2. Alle retrieverprøver (inkl. WT) kan avholdes dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger samt vurderinger gjort av Norsk retrieverklubb.
 3. Andre aktiviteter (kurs, cup-er, avdelingsarrangementer) kan avholdes dersom ansvarlig arrangør kan legge til rette for dette i henhold til gjeldende smittevernregler og anbefalinger samt vurderinger gjort av Norsk retrieverklubb. (Her gjelder inntil 50 personer.)
 4. Treninger og private sammenkomster med inntil 20 personer, med minimum 1 m avstand tillates, ref. regjeringens pressekonferanse 7. mai.

1.3         Midlertidige rutiner for arrangering av prøver

 1. De alminnelige søknadsrutiner for avholdelse av terminfestede arrangement (31.oktober året før) fravikes. Dersom det er ønskelig å avholde terminfestet arrangement, som ikke allerede ligger på terminlisten, i perioden etter 1.mai, skal ny prøvedato godkjennes av SJK. Deretter sender avdelingen/raseråd epost til jakt@nkk.no
 2. Dersom det er ønskelig, vil arrangører kunne terminfeste også små kveldsprøver med begrenset deltagerantall. Nye innmeldte prøver vil legges på NKKs terminliste fortløpende, gitt at de kan avholdes etter gjeldende smittevernregler og veiledningene fra NKK og NRK.
 3. Vi kan ikke forvente support i DogWeb Arra fra NKK.
 4. Arrangør kan avgjøre at kun enkelte klasser skal gjennomføres (for eksempel kun EK). Ordinære prøver kan avholdes på flere påfølgende dager. Prøvedato føres på omsøkt dato.
 5. Arrangør stenger påmelding når maks antall påmeldte er nådd. Dersom det er påmeldt flere enn maks antall deltagere, foretas loddtrekning. Påmeldte som ikke får delta skal ha refundert påmeldingsavgiften i henhold til ordinært regelverk.

 

1.4        Følgende regler gjelder for prøver i regi av Norsk retrieverklubb

 1. Det oppfordres til regional deltagelse for å hindre unødvendige fritidsreiser. Det anbefales at deltakere reiser hjemmefra til/fra prøve samme dag.
 2. Arrangøren skal føre oversikt over alle personer som er involvert i prøven (deltakere, medhjelpere, dommere andre, etc). Denne oppgaven knyttes til at det skal være mulig å enkelt gjøre en smittesporing i ettertid.
 3. Dommer, arrangører/medhjelpere og deltagere må vurdere sin egen deltagelse, dersom noen av deres nærstående er i risikogruppe for eventuell smitte, eller de føler koronaliknende symptomer.
 4. Håndssprit skal være tilgjengelig på oppmøteplasser og i felt til bruk for dommere, medhjelpere og deltakere. Hender sprites før hver nye deltaker/hvert par.
 5. NKK representant og prøveleder er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes, og vil kunne bortvise personer som ikke overholder retningslinjene for smittevern.
 6. Hvis en annen person enn prøveleder utpekes som ansvarlig for at smittevernreglene under prøven overholdes, skal dette opplyses om i PM/katalog.
 7. Det skal være mulig å holde minst 1 meters avstand mellom alle personer (bortsett fra personer i samme husstand). Hunder oppstalles i bilene og alt personlig utstyr til hund og fører skal oppbevares i eller ved egen bil.
 8. Arrangør kan også legge til rette for ulike oppmøtesteder dersom dette er hensiktsmessig for prøveformen.
 9. Det skal det aldri være nærkontakt med verken andre deltager eller prøveledelse/ dommere.
 10. Det vil ikke kunne gjennomføres opprop/ ha «fysisk» sekretariat.
 11. All registrering må skje på forhånd. Kontroll av vaksinasjonspapirer og registreringsbevis skal skje digitalt.
 12. Der det skal trekkes startrekkefølge: Prøveledelse forhåndstrekker og fordeler deltakerne på dommer og terreng. Oppmøtetid og sted orienteres om på arrangementets facebooksider eller e-post.
 13. Deltagere reiser hjem etter at prøven for den enkelte er gjennomført.
 14. Det vil ikke kunne foretas premieutdeling. Resultater offentliggjøres på arrangør sin hjemmeside/ facebookside ell. Resultater blir registrert i dogweb som vanlig.
  Tips: bruk sosiale medier for evt premieutdeling.
 15. Der det skal foretas ID-kontroll utfører hundefører dette selv, enten med privat ID-skanner eller ved å benytte engangshansker (alternativt «brødpose» over hånd) på felles skanner.
 16. Deltager må selv skrive ut startnummer der dette skal benyttes.
 17. Deltageravgiften kan settes høyere enn vanlig og skal minimum dekke arrangørs kostnader/ utgifter med arrangementet.
 18. Dommermøte gjennomføres utendørs med god avstand fra hverandre.
 19. Prøveleder registrerer alle prøver i DogWeb ARRA hjemme hos seg. Etter at alle dommere, NKK representant og prøveleder har godkjent, blir kritikkskjema tilgjengelig på «din side».
 20. Kiosksalg/kafedrift er ikke tillatt.
 21. Felles toaletter/ garderober skal være stengt med mindre arrangør har kapasitet til å sørge for tilstrekkelige smittevern.
 22. Vær restriktiv med å tillate publikum.
 23. Det gjennomføres ikke sosiale aktiviteter knyttet til arrangementet.
 24. Der det kan benyttes/er mest hensiktsmessig med forenklet dommermøte, benyttes dette.
 25. Prøver skal dømmes av norske dommere.
 26. Det anbefales at dommer selv skriver kritikkskjema.
 27. Det tillates kun deltagere bosatt i Norge og hunder som bor i Norge og registrert i NKK.

 

1.5        Benyttelse av felles utstyr under prøver og aktiviteter

 1. Avdelingen stiller med dummyer eller vilt som ikke har vært brukt for mindre enn 2 dager siden. Bør lagres i minimum 2 dager før det benyttes.
 2. Vilt og dummyer kan brukes flere ganer iløpet av prøvedagen.
 3. Håndsprit skal være tilgjengelig på oppmøteplasser og i felt til bruk for dommere, medhjelpere og deltakere. Håndvask/håndspriting før hver nye ekvipasje/hvert par.
 4. Tips: medhjelpere og dommer tildeles hver sin flaske håndsprit.
 5. Deltakerne legger dummy/vilt på anvist sted når prøven er gjennomført.
 6. Dommer berører dummy/vilt kun der dommer anser det som hensiktsmessig.
 7. Ett og samme våpen bør ikke benyttes av flere skyttere i løpet av dagen. Våpen vaskes (og pusses) etter bruk av skytter.
 8. Hvis våpen skal benyttes av en annen skytter samme dag skal våpenet rengjøres grundig før annen skytter overtar dette. Rengjøres grundig med fuktet klut (70% etanol), eller engangskluter egnet for overflatedesinfeksjon.

Tilsvarende smitteverntiltak for bruk av radioer