Norsk Retrieverklubb

Helse

Labrador er en forholdsvis frisk rase. Det er viktig å huske på at enhver hund kan bære på sykdomsanlegg eller selv bli syk, til tross for at den har friske foreldre. Klubbens oppdrettere legger ned mye arbeid i å avle frem så friske hunder som mulig.

Nedenfor følger en oversikt over de vanligste helseproblemer som forekommer hos labrador. Selvfølgelig kan også andre og mer sjeldne sykdommer/problemer forekomme, så listen vil aldri kunne bli fullstendig. I følge både NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett og NRK sine avlskrav skal det kun avles på klinisk friske hunder.

Hofteleddsdysplasi og albueleddsartrose

Norsk Retrieverklubb er tilsluttet NKKs bekjempelsesprogram for HD (hofteleddsdysplasi) og det er  krav om kjent HD- og AD-status hos foreldrene for registrering av valpekull. Utviklingen av HD hos en hund skyldes en kombinasjon av arv og miljø. Arvbarheten gir uttrykk for hvor
stor del av totalvariasjonen i en egenskap som skyldes arvelige faktorer. Arvbarhet er den forskjellen mel‐
lom individene som skyldes arv; arvbarhet er ikke det samme som arvelighet.

Man antar imidlertid at en hund ikke utvikler HD med mindre det foreligger en arvelig disposisjon, men en hund trenger ikke utvikle HD til tross for at den kan være arvelig disponert.

Rådfør deg alltid med oppdretter angående fôring, mosjon osv. NRK anbefaler at flest mulig hunder røntgensjekkes, også de som ikke går i avl. Alle data på rasen bidrar til at vi får bedre og sikrere avlsverdier i fremtiden, p.t har vi dessverre bare avlsindeks på hofter. 

Mer info: HER

Øyesykdommer

Rasen har krav om øyelysing for avl, se avlskrav.

Når det gjelder arvelige øyesykdommer foreligger det avlsanbefalinger gitt av de autoriserte øyelyserne i Norge. Avlsanbefalingene finner du HER. Merk at hver øyelysningsattest er gyldig i to år for labrador.

Mer info: HER

Hudsykdommer og allergi 

Ca 1/5 hunder vil oppleve en allergisk tilstand eller allergi i løpet av av livet og det er noe vi kjenner hos rasen.

Mer info: HER

Andre arvelige lidelser/gentester

Resultater fra DNA-tester for arvelige sykdommer skal først og fremst brukes for å unngå å avle syke hunder. Ved autosomal recessiv nedarving kan derfor en bærer brukes dersom den pares med en hund som er fri for det sykdomsfremkallende genet. For å ivareta genetisk variasjon er det viktig ikke å utelukke bærere fra avl.

Mer info: HER

Konstruksjon og helse

Mer info: HER

Genetisk variasjon – en forusetning for en bærekraftig avlHER

Epilepsi

Mer info: HER

Hjertesykdom

Mer info: HER

Forskningsprosjekter

Epilepsi – Finland