Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Oppsummering fra RS (Representantskapsmøtet i NKK)

Informasjon fra hovedstyret etter avholdt utsatt NKK RS 2020.

Sakspapirer: RS 2020 – Norsk Kennel Klub (nkk.no)

Opptakten til RS 2020

RS 2020 sto om to hovedsaker.

Sak 6: styrets handlingsplan 2021 – 2023 og sak 7: budsjett.

I kort: Hvordan sikre NKK fra konkurs frem mot RS 2021 og frem mot fremtidig organisasjonsendring.

NRK var som mange andre klubber og forbund sterkt betenkt over budsjettet og dermed også styrets handlingsplan, siden budsjettet forutsatte en finansiering med økning av grunnkontingent til totalt 500 kr. Dette mente vi innebar er reell risiko for medlemsfrafall og vi var usikre på om handlingsplanen var for ambisiøs sett NKKs økonomiske situasjon.

I regi av Jakthunddivisjonen (JD) deltok NRK i flere dialogmøter med NKK HS. Her stilte vi tydelige spørsmål omkring handlingsplan og budsjett. Vi var også i dialog med Rasehundklubbenes fellesallianse (RFA) om disse sakene.

For oss var det viktig å møte godt forberedt til RS 2020 slik at vi kunne bære ansvaret som en del av eierne til NKK på en forsvarlig måte.

For oss handlet RS 2020 om å sikre NKK og om vi hadde tillit til NKK HS sin håndtering av NKKs situasjon de siste 2 årene. Dernest om vi fortsatt hadde tillit til at dagens NKK HS var det rette for å sikre NKK videre.

Dialogmøtene gav oss visshet i og forståelse for at NKK HS opptrådte ansvarlig, med et gjennomarbeidet budsjett som ville sikre NKK. Vi fikk bekreftet vår tillit til NKK HS, selv om det smerter å gi støtte til et budsjett som krever mye av medlemmene.

Norsk Retrieverklubb mener det ville være uforsvarlig å endre kursen for NKK drastisk under et RS. Så lenge vi opplevde å ha tillit til dagens styre, er det naturlig å gi handlingsrom til NKK HS slik at de kan fullføre det viktige arbeidet sammen med NKK adm. Vi var forberedt på å betale prisen det ville koste for å sikre NKK og unngå en konkurs, en kontingent økning virket uunngåelig for å redde NKK.

Under RS 2020

Maktfordeling: (Omtrentlig)

JD (Jakthunddivisjonen): 1/3

RFA (Rasehundklubbenes fellesallianse): 1/3

NKK regioner: 1/3

NKKs adm.dir Torbjørn Brenna innledet RS med å gi honnør til NKK HS. Omorganisering, oppsigelser og stadig trussel om konkurs har satt både adm. og HS under et langvarig press og krevende arbeidsbelastning. Brenna trakk frem NKK HS som handlekraftige, ansvarlige og gode støttespillere i en særdeles vanskelig situasjon.

Det var godt å se en adm.direktør med tillit til eget styre, men også at en presset administrasjon har kapasitet til å løfte frem andre.

Sak 6: styrets handlingsplan

Det ble fremmet et motforslag fra deler av RS som argumenterte for kraftige kutt i handlingsplanen – spesielt på IT siden. Forslaget inneholdt mange gode momenter og argumenterte også godt for forhold vi selv hadde vurdert.

NKK HS ved Bjarne Holm forsvarte styrets strategi på en god måte og pekte på at flere momenter i den fremlagte alternative handlingsplanen også var dekket opp i NKK HS sin handlingsplan.

En handlingsplan fra et HS er gjennomtenkt. Et RS er ikke arena for å fremme en helt ny handlingsplan. Det er vanskelig for representanter og HS å sette seg inn i alle aspekter rundt en handlingsplan, spesielt siden budsjettet hviler på og finansierer handlingsplanen. I situasjonen NKK befinner seg er IT utvikling avgjørende. Færre ansatte og et ønske om økt automatisering og kostnadsbesparelser krever investering i IT.

Ved å ha tillit til NKK HS, hadde vi også tillit til den handlingsplanen som var lagt frem. Det å endre deler av, eller hele handlingsplanen er en detaljstyring av et HS vi mener et RS ikke bør foreta. Spesielt ikke i en krisesituasjon hvor organisasjonen er avhengig av forutsigbarhet og langsiktighet.

RFA opplyste om at de ville stemme mot budsjett i neste sak og at det dermed ville være uansvarlig av dem, å ikke legge frem en ny handlingsplan som fant finansiering i nytt budsjett. Altså sammenheng handlingsplan og budsjett er ufravikelig.

RS vedtok NKK HS sin fremlagte handlingsplan. Noe som betød at overvekten av RS hadde tillit til NKK HS, og ønsket at NKK HS skulle lede NKK etter den fremlagte handlingsplanen.

NRK og JD stemte for handlingsplanen.

Sak 7: Budsjett.

Debatten omkring budsjettet handlet om økt kontingent. Det ble fremmet flere forslag om både frivillig avgift, behold av medlemskap selv med manglende betaling av tilleggskontingent og temperaturen var høy.

Det ble ikke fremlagt noe alternative budsjett. Selv om det fremkom at RFA hadde et alternativt budsjett klart. Sannsynlig for å støtte opp om den handlingsplanen de ikke fikk gjennom.

NKK HS hadde lagt frem en likviditetsprognose med og uten kontingent økning. Beskjeden var klar: uten økning av kontingent vill NKK være insolvent til høsten. (konkurs)

NKK RS hadde godkjent handlingsplanen i forrige sak. Det ville derfor være uansvarlig å ikke godkjenne budsjettet. Som eiere kan vi ikke godkjenne planen uten å finansiere det vi nettopp har bedt NKK om å utføre.

Allikevel skjedde nettopp dette. RS vedtok med knapt flertall at kontingenten ikke skulle økes. Vedtaket i saken ble at HS måtte finne en måte å balansere budsjettet på, uten kontingent økning, for å finansiere den vedtatte handlingsplanen. En mildt sagt forvirrende beskjed fra eierskapet og ikke minst en svært så vanskelig oppgave for et HS.

At RFA som i forrige sak argumenterte for forsvarlighet når det gjaldt sammenheng mellom handlingsplan og budsjett, nå stemte mot budsjettet var også forvirrende. I grunn kan dette sees på som å ikke respektere demokratiet i RS og med overlegg sette hele organisasjonen i spill.

NRK sammen med JD stemte for kontingent økning og for det fremlagte budsjettet.

Sak 8: Valg

Før valget gav NKK HS beskjed om at de ikke ville ta ansvar for eller fant det forsvarlig for NKK å fortsette etter vedtatt handlingsplan uten finansiering. NKK HS trakk seg derfor fra sine verv og personer på valg trakk sitt kandidatur. NKK HS opplevde at de ikke hadde eierskapets tillit.

RFA ba om pause fra RS da de ønsket å stille benkeforslag på nytt hovedstyre. De opplyste også om at dette ikke burde komme som en overraskelse på RS. De var med andre ord klare med et forslag på et nytt komplett HS i forkant av RS.

NRK sammen med JD ønsket ikke å ta stilling til et nytt HS under dette RS og mente situasjonen var av en slik alvorlighetsgrad at det eneste forsvarlige ville være å avholde et eo RS. Både for at valgkomiteen kunne få tid til å finne nye, gode kandidater og for å sikre at disse kandidatene ville virke samlende på et splittet NKK.

Vi stemte for eo RS, noe som også fikk over 60 % oppslutning. Nytt RS 2020 vil derfor bli avholdt som et eo RS med valg om rundt 4 uker. Frem til den tid er NKK uten et beslutningsdyktig HS.

Etter RS 2020

Vi registrerer at det verserer innlegg på Facebook som peker på JD og dermed NRK som ansvarlig for at NKK pr i dag ikke har et HS og at JD har satt hele NKK « i spill» Dette faller på sin egen urimelighet og må stå for den enkeltes regning.

NRK som en del av JD forsøkte etter beste evne å støtte opp om NKK adm, NKK HS og den planen vi mente var gjennomtenkt, forsvarlig og ikke minst ville sikre NKK fra konkurs. Noe annet ville være å utøve et uforsvarlig eierskap.

 

Hovedstyre Norsk Retrieverklubb