Norsk Retrieverklubb

Bidrag til utdannelse eller konkurranse

NRK avdeling Oslo og omegn avsetter hvert år i budsjett ett beløp for godtgjørelse utdanning. Det avsatte beløp som ikke utnyttes i løpet av året kan styret foreslå overført til fond for bidrag utdannelse/konkurranse i balansen til utnyttelse neste budsjettår. Fondet skal ikke overstige kr 50 000,-

Avdeling Oslo og omegns medlemmer kan sende søknad til styret om bidrag til utdanning eller til deltagelse på konkurranse. Søknaden skal gjøres skriftlig med angivelse av forventede eller påløpte kostnader, og om mulig vedlegges dokumentasjon på dette.

Avdeling Oslo og omegns styre behandler de innkomne søknader på et ordinært styremøte og aksepterer eller avslår søknaden, der en tar hensyn til søkerens delaktighet i klubbens arrangementer samt hvor lenge medlemskapet i avdelingen har vart.

Prinsipp for fastsettelse av bidragets størrelse skal være:

  • For bidrag til utdanning skal søkeren stille sine oppnådde kunnskaper til klubbens beste i en eller annen form.
  • For bidrag til konkurranse skal søkeren ha blitt utpekt til å konkurrere nasjonalt eller internasjonalt og dermed representerer NRK, avdeling Oslo og omegn. Det forutsettes også at mottakeren skal bidra til klubben gjennom å formidle de erfaringer eller opplevelser som er gjort.

Bidragets størrelse skal kunne utgjøre 50 % av påløpte kostnader, dog maksimalt kr 5 000,-.

2017-01-15/ROHB