Norsk Retrieverklubb

Registrering av knallvåpen

Fra og med nå må knallvåpen (ofte kalt startpistol eller startrevolver) som benyttes i
klubbregi og privatregi registreres i våpenregistret.

Hva betyr dette for oss?

Politidirektoratet antar at foreninger og andre som benytter knallvåpen (ofte kalt startpistol
eller startrevolver) til å avgi skudd i forbindelse med treninger og prøver o.l. kan beholde
sine våpen mot at det søkes politiet om tillatelse. En våpenansvarlig må utpekes i
avdelingen, og våpen eller vital del må oppbevares i henhold til regelverket. Det utstedes
kollektivt våpenkort til avdelingen o.l. etter samme modell som for hagler som er registrert
på avdelingen (skytterlag har samme ordning). Medlemmer av avdelingen kan benytte
avdelingens knallvåpen. Våpenansvarlig påser at oppbevaring og bruk er i henhold til
regelverket.
Samme regelverk gjelder for enkeltpersoner som allerede har knallvåpen.

Hvilke knallvåpen må registreres?

Politiet opplyser følgende om hvilke knallvåpen som skal registreres:
«Samtlige våpen med pipe som kruttgass kan slippes ut av omfattes i utgangspunktet
etter direktoratets vurdering av våpenloven § 1 første ledd bokstav c.
Unntak er våpen uten fungerende pipe som har en skinne som føres gjennom våpenet
og som avfyrer knallskudd vertikalt»

Startpistol

Eksempel på våpen som ikke omfattes av registreringsplikten. Skinnen med ammunisjon går gjennom våtenet og kruttgassene går rett opp. Foto: Kripos

Etter det SJK kan se av informasjon fra Politiet presiseres ikke kaliber, men
våpenkonstruksjoner som muliggjør ombygging. Kort fortalt: Alle knallvåpen der patronen
peker framover er nå registreringspliktige.

Ta kontakt med lokalt politi hvis du er i tvil.

Hvordan søke om våpentillatelse?

Søknadsskjema for våpentillatelse fås på nærmeste politikammer, det kan ikke lastes ned fra
nettet. Skjemaet fylles ut av avdelingen. Styreleder i avdelingen skal underskrive eller
bekrefte søknaden. Man kan også ta bilde av våpenet/våpnene, som man legger ved
søknaden.
Selv om våpenet ikke har serienummer, skal det registreres. Politiet vil eventuelt gi et slikt
nummer der eier (avdelingen) blir ansvarlig for å prege nummeret inn på våpenet. Våpen og
ammunisjon skal oppbevares i FG godkjente våpenskap.
Våpenkontoret ved Oslo Politidistrikt anbefaler at man raskest mulig registrerer sine våpen.
Politiet opplyser også at de muligens kan komme med ytterligere krav for registrering, men
alle som har registrert sine våpen i politiets våpenregister vil få beskjed.
Avdelingene bør også lage rutiner for behandling av våpen i forbindelse med trening og
prøver. Eksempel på punkter i en minimumsrutine:

 • Våpen og ammunisjon skal til daglig oppbevares i henhold til Forskrift om
  skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (Våpenforskriften, Kapitel 16).
 • Under arrangementer skal våpen og ammunisjon, når de ikke er i bruk i felt, holdes
  innelåst hver for seg og under sikker oppbevaring slik at uvedkommende ikke får
  adgang til dem.
 • Alle våpen skal alltid behandles som om de er skarpe, også når de lades med
  løsammunisjon.
 • Avdelingens våpenansvarlig sørger for utlån iht Våpenforskriften (kap 18) til treninger
  og prøver. Se eget skjema nedenfor; “Utlånserklæring”.
  For privatpersoner gjelder de samme reglene som beskrevet ovenfor.
  Har du flere spørsmål om knyttet til dette – ta kontakt med politiet.

Les mer:
Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)
Våpenloven
Søke om våpentillatelse
Fri om setning av knallvåpen stanset