Norsk Retrieverklubb

Regler for tilgang og booking av klubbområdet

REGLER FOR TILDELING AV TILGANG TIL KLUBBOMRÅDET

Gjeldende fra 1.10.2022

1. Alle betalende medlemmer i Norsk Retrieverklubb avdeling Rogaland, som ønsker personlig
tilgang til treningsområdet utenom organiserte kurs/fellestreninger/arrangementer, kan
søke om å få tildelt tilgang.

2. Søknad skjer ved å signere begge sider av dette dokumentet og sende det på e-post til
tilgang@nrkrogaland.no (for utskrift så ligger dette under dokumenter)

3. Tilgangen tildeles etter at Regler for tildeling av tilgang og
Regler for bruk av klubbområdet er akseptert. Dette bekreftes ved signering av avtale.

4. Låsesystemet er digitalt, og man trenger en smarttelefon med Bluetooth og en egen app for
å kunne bruke tilgangen.

5. Tilgangen er til hovedport og til gapahuk med diverse treningsmateriell. Som bruker er du
ansvarlig for å følge reglene for bruk av området, og skal sørge for at treningsutstyr er ryddet
på plass, lyset slått av og at bod og port er låst når området forlates.

6. Tilgangen kan kun benyttes av deg selv og personer innenfor samme husstand, og skal ikke
lånes ut til andre.

7. Tilgangsinnehaver forplikter seg hvert år til å delta på minimum 5 timer dugnad for klubben i
løpet av kalenderåret. Eksempler på dugnadsaktivitet kan være å hjelpe til ved klubbens
arrangementer, utføre vedlikehold på klubbområdet eller assistere på klubbens kurs, møter
og fellestreninger. Dersom tilgangsinnehaver ikke ønsker å gjennomføre pliktig
dugnadsinnsats skal man betale klubben kr 300 for hver dugnadstime som ikke er
gjennomført for det aktuelle kalenderåret.

8. Invitasjonen med lenke til applikasjonen og midlertidig passord sendes til e-post adressen du
er registrert med i NKK

9. Brudd på reglene eller avslutter medlemskap vil føre til at tilgangen trekkes tilbake.

 


REGLER FOR BRUK AV KLUBBOMRÅDET PÅ SVILAND
Gjeldende fra 01.10.2022
1.

1. Området disponeres og driftes av Norsk Retrieverklubb avdeling Rogaland på vegne av alle
betalende medlemmer.

2. Området kan benyttes av alle medlemmer i NRK avd. Rogaland som har fått tildelt tilgang til området utenom organiserte kurs, fellestreninger og arrangementer.

3. Det er ikke tillatt å ta med personer som ikke er medlem i klubben, eller drive annen
virksomhet på området enn trening, med mindre annet er avtalt og godkjent av styret på
forhånd. Eksempler på godkjent aktivitet på klubbområdet er trening alene med egen hund
eller trening sammen med andre medlemmer. Klubbområdet skal ikke brukes til ordinær
hundelufting. Ved brudd på dette reglementet vil klubben trekke tilbake tilgang til området.

4. Klubbens annonserte treninger, arrangementer samt vedlikehold har fortrinnsrett på bruk.

5. Alle brukere av området er ansvarlige for kontroll over egen hund. Utagerende eller
aggressive hunder skal holdes i bånd.

6. Trening på andre tidspunkter enn fastsatte treningsgrupper skjer på eget ansvar. Klubben er
ikke ansvarlig for hendelser som måtte oppstå under bruk av området og tilhørende utstyr.

7. Klubbens utstyr som befinner seg i lagerbod skal settes tilbake på plass etter bruk og ikke
etterlates ute.

8. Lufting av tisper med løpetid på klubbens område er ikke tillatt. Det skal gå 4 uker fra 1 løpedag.

9. Husk å fjerne avføring og annet søppel fra treningsområdet, parkeringsplass og tilkjøringsvei.
Klubben har ikke organisert søppeltømming på eiendommen.

10. Sistemann som forlater området er ansvarlig for å låse både bod og port.

HVORDAN MAN BOOKER OMRÅDET:

Klubben har innført en ordning med at de som har tilgang til området kan få booke området til privat trening .

  • Man er selv ansvarlig for å sjekke at området er ledig på det aktuelle tidspunkt  i aktivitetskalenderen på hjemmesiden.
  • Man må sende inn ønsket om treningstid til webmaster minst 3 dager før, og maks 14 dager frem i tid.
  • Reservasjonen legges inn i aktivitetskalenderen med tidspunkt og navnet på kontaktperson av webmaster.
  • Man kan kun ha én reservasjon stående.
  • Reservert treningstid som ikke benyttes kan føre til at man mister muligheten til å reservere.
  • Man kan maksimalt reservere 2 timer.

Mail til webmaster er : webmaster@nrkrogaland.no.
Du får bekreftelse da det er lagt inn