Norsk Retrieverklubb

Vest-Finnmark

Innkalling til Årsmøte 9. mars 2019

 Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark avholder årsmøte

lørdag 9. mars 2019 kl. 1600 i Kvalsundhallen (etter Rallystevnet).

Klokkeslettet er veiledende, og vil kunne justeres ift stevnets avslutning.

Endelig klokkeslett legges ut på våre Facebookside. Leder vil også kunne opplyse om dette.

Vi inviterer til årsmøtemiddag umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet, mest sannsynlig på Skaidi.

Sak 1     Åpning.

Sak 2     Oppnevnelse av dirigent.

Sak 3     Oppnevnelse av referent og to til å underskrive protokollen.

Sak 4     Årsberetning for 2018.

Sak 5     Revidert regnskap for 2018.

Sak 6     a) Justert budsjett for 2019, samt planer for 2019.

  1. b) Budsjett for 2020.
  2. c) Årskontingent for 2020. Styrets innstilling: Uforandret kontingent.

Sak 7     Valg i henhold til lovens § 6-6.

Disse vervene er på valg, i parentes står navnene på dem som har hatt vervene siden forrige årsmøte.

Leder 1 år (Rita Rasmussen), to styremedlemmer og ett varamedlem 2 år (Vigdis Guleng, Patricia de Wilde og Astrid Larsen), revisor 1 år (Kristian Larsen) og vararevisor 1 år (Liv Torunn Johansen).

Valgkomité tre medlemmer og ett varamedlem 1 år (Anne Marit Øksenholt, Liv-Randi Lundgren-Mathilassi, Nils-Gunnar Korsvik og Morten D. Grunni).

Representant til Generalforsamlingen med vararepresentanter.

Sak 8     Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende innen 10. februar. Det er samme frist for forslag til valgkomiteen, som kan meddeles en av dem som er i valgkomiteen (se Sak 7 i innkallingen over).

Endelig innkalling med sakspapirer legges ut på avdelingens hjemmeside senest to uker før årsmøtet. Link til årsmøtepapirene legges ut på Facebooksiden vår. Dersom noen ønsker årsmøtepapirene tilsendt direkte på mail eller chat, kan kontakte leder.

Vel møtt på årsmøtet!

Vennlig hilsen Rita Rasmussen, leder

tlf. 917 63621

INNKALLING TIL ÅRSMØTE