Norsk Retrieverklubb

Vil du gjøre en innsats i sentrale råd eller komiteer?

Retrieverklubben består av flere sentrale råd og komiteer som fungerer som rådgivende organ for hovedstyret. Per i dag har klubben seks raseråd, et for hver av våre raser, i tillegg til syv komiteer. En av hovedstyrets oppgaver er å oppnevne råd og komiteer som dekker fagområdene. Dette gjøres ved årsskiftet. Det er viktig for klubben å ha engasjerte, dyktige folk i rollene.

Under følger en kort redegjørelse for hva de ulike komiteene jobber for, samt hvem som er kontaktperson i hovedstyret. Dersom du selv kunne tenke deg å sitte i en komite eller et råd, eller kjenner noen som burde vurderes for en plass – hør av deg! Under hver komite er det listet kontaktperson i hovedstyret du kan gi en lyd til, eller be om mer informasjon dersom du ønsker det. Du kan også kontakte kontoret, eller noen som sitter i komiteen ved spørsmål.

 

Sentral jaktkomite
SJK skal bidra til å øke kompetansen om jaktarbeid og utvikling av prøveledelse. I tillegg er den Norsk Retrieverklubbs rådgivende faginstans i jaktlige spørsmål. SJK administrerer på vegne av styret i Norsk Retrieverklubb reglement og veiledninger tilknyttet jaktprøver for retrievere.
Kontaktperson i hovedstyret: Jostein Siring

 

Sentral sporkomite
Sporkomiteen skal bidra til å øke kompetansen om sporarbeid. I tillegg er den Norsk Retrieverklubbs rådgivende organ for sporaktiviteter, det vil si de ulike prøveformene, samt praktisk bruk av hund til ettersøk på skadet vilt.
Kontaktperson i hovedstyret: Annbjørg Ballo

 

Agility- og lydighetskomiteen
ALK skal bidra til å øke kompetansen om lydighet og agility. I tillegg er den Norsk Retrieverklubbs rådgivende faginstans i agility-, bruks- og lydighetsspørsmål. Komiteen administrerer også retrievercupen og retrievermesterskapet.
Kontaktperson i hovedstyret: Torun Larsen

 

Sentral utstillingskomite
Utstillingskomiteen skal bidra til å øke kompetansen om utstilling og utstillingsarbeid. I tillegg er den Norsk Retrieverklubbs rådgivende organ/faginstans for utstillingsarbeid. Utstillingskomiteens arbeidsområde er klubbens utstillingsarbeid, og har blant annet ansvar for å løpende følge opp søknader om godkjenning av retrievere på utstillinger i henhold til klubbens vedtatte føringer.
Kontaktperson i hovedstyret: Christina Getz

 

Dommerkomiteen jakt
DK består av jaktprøvedommere, og jobber etter oppdrag fra styret i Norsk Retrieverklubb. Dommerkomiteen gjennomfører utdannelse og etterutdannelse av jaktprøvedommere. Videre skal dommerkomiteen rådføres før det fattes vedtak i alle saker som omhandle endringer i regelverk knyttet til jaktprøver og working test, dommerutdanningsspørsmål og disiplinærsaker som omhandler deltakere eller dommere på jaktprøver.

Kontaktperson i hovedstyret: Jostein Siring

 

Lov- og organisasjonskomiteen
Lov- og organisasjonskomiteen skal være Norsk Retrieverklubbs kompetente og rådgivende faginstans innenfor lovverk og organisasjonsregler. I tillegg skal komiteen behandle spørsmål som blir forelagt av styret.
Kontaktperson i hovedstyret: Steinar Sværen

 

Familie- og rekrutteringskomiteen
FORK skal være hovedstyrets organ for innsats og tiltak med tanke på familiehunden og rekruttering på grasrotnivå i de enkelte avdelingene. De skal utvikle og støtte lokalavdelinger med kurs- og aktivitetskonsepter, og jobber gjerne med egne arrangementstilbud på tvers av alle avdelingene.
Kontaktperson i hovedstyret: Kathrine Gunstad

 

Raseråd for de seks rasene:
Raserådene skal bidra til å øke kompetansen om retrieverrasene, om rasenes helse og utvikling. I tillegg er de Norsk Retrieverklubbs rådgivende faginstans i rase- og avlsspørsmål. Raserådene administrerer valpe- og oppdretterlisten for sin rase, og arrangerer som regel årlig et treff eller en rasespesifikk utstilling og/eller working test.

Kontaktperson hovedstyret for chesapeake: Berit Lund
Kontaktperson hovedstyret for curly: Berit lund
Kontaktperson hovedstyret for flat: Christina Getz
Kontaktperson hovedstyret for golden: Kathrine Gunstad
Kontaktperson hovedstyret for labrador: Annbjørg Ballo
Kontaktperson hovedstyret for nova scotia duck tolling: Torun Larsen