Norsk Retrieverklubb

Labrador retriever

HD/AD

HD (hofteleddsdysplasi)

Et ikke optimalt utformet hofteledd (kuleledd mellom lårbein og bekken) gir en raskere leddslitasje. Den endelige utformingen av hofteleddet er ikke klar før skjelettet er modent, derfor er aldersgrensen for offisiell avlesning av røntgenbilder satt til 12 måneder. HD er gjenstand for et bekjempelsesprogram, det vil si at det kreves kjent HD- status for begge foreldre for å kunne registrere et labradorkull i NKK. Det registreres heller ikke valper etter hunder med diagnosen E (HD graderes fra A til E, der A og B er fri og E er sterk grad). HD har sin bakgrunn i svært mange forskjellige faktorer, både miljømessige og genetiske, og det er derfor viktig at så mange individer som mulig blir røntgenfotografert og avlest. Hundene røntges normalt sett fom 12 måneders alder og resultatet registreres i NKKs database. Det anbefales at man bestiller rekvisisjon fra NKK på forhånd – da vil svaret foreligge nokså kjapt. (Dette gjelder både hd og ad).

I Norge og Norden for øvrig har man nå tatt i bruk et nytt verktøy i avslarbeidet: HD-index. Denne indexen gir en mye bredere informasjon enn bare ett enkeltindivids diagnose, i og med i at slektninger og eventuelle avkoms resultater også regnes med. Jo flere avkom som er sjekket for et avsldyr jo sikrere er indexen. Det innebærer at flest mulig hunder bør røntgensjekkes, også de som går ikke i avl. Det er svært viktig at alle resultater sendes inn, også fra de hundene som er affiserte. Per dags dato inngår kun hunder i NKKs database, så indexen blir ufullstendig for importer. Det er ønskelig med en felles nordisk database og felles indexberegning.

Hva angår indexberegning av foreldredyr til planlagte kombinasjoner anbefales det at summen av indeksene overstiger 200 med høyest mulig egensikkerhet. (Minste anbefalte sikkerhet for labrador er 0,62 – se artikkel).

En stor andel av de røntgenfotograferte hundene avleses som «fri», men statistisk har antall avleste dyr blitt redusert de siste årene. Det er ønskelig at dette forbedres og oppdrettere oppfordres til å følge dette opp.

Mer informasjon om HD: HER

Mer om HD-index: HER

 

AA (albueleddsartrose)

AA betyr at det har oppstått forkalkninger i albueleddet. Hos den unge hunden kommer disse vanligvis som en følge av bruskskader, noe som er smertefullt og kan gi halthet i perioder eller hele tiden gjennom oppveksten. Det er en relativt stor prosent som røntgenfotograferes rutinemessig og de fleste er fri. Her er det også ønskelig at flest mulig avkom røntges.