Norsk Retrieverklubb

For arrangør

Frister:

  • 1. mai: SJK sender utkast til terminliste for neste år til alle avdelinger.
  • 1. juni: Avdelingenes frist for å gi innspill/be om justeringer av terminlisten.
  • 1. september: Endelig terminliste sendes ut fra SJK.
  • 31. oktober: Frist for avdelingene til å legge inn søknad for tildelte prøver i klubbadm.
    (SJK sender ut en påminnelse om fristen i løpet av oktober måned).

Prøver som ikke er søkt om innen fristen går ut av terminlisten, og helgen fristilles til andre avdelinger.

Avdelinger kan søke om ekstra prøver med minimum 3 uker frist før prøvedato. Det oppfordres til å ha avklart dommere, område, fritak fra båndtvang og andre praktiske ting før søknad sendes SJK via klubbadministrasjon.
SJK behandler søknader fortløpende, for rask behandling bes søkende avdeling om å sende informasjon om søknad på epost til SJK.

Dogweb:

Påmelding til prøver, skriving av kritikker  og resultatregistrering foregår via dogweb. Bruksanvisning til dette finner du her.

Nyttige oversikter:

Dommerliste

Prøvelederoversikt

Regelverk

Rapporteringsskjema dyrevelferdskontrollør